ΦΥΛΑΧΤΑ ΞΟΡΚΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας,

στο κατάστημα , Αγίου Μελετίου 91, τηλ 210 8613027

Άρθρα σχετικά με τα προϊόντα μας

Επτά Φωνήεντα

Τα επτά φωνήεντα παίζουν σημαντικό ρόλο στους ελληνικούς μαγικούς πάπυρους. Μεμονωμένα ή σε διάφορους συνδυασμούς και συλλογικά συμβολίζουν το θεϊκό όνομα. PGM XII «ΘΕΙΟΝ ΟΝΟΜΑ ΣΟΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ Ζ, είναι αεηιουω». Στην επίκληση του Μίθρα η αρχή είναι : ‘Γένεσις πρώτη τῆς ἐμῆς γενέσεως· αεηιουω, ὅτι ὁρκίζω σε κατὰ τοῦ μεγάλου θεοῦ ᾿Απόλλωνος αεηιουω.’

Στο PGM 21 υπάρχει επωδή που ρητά αναφέρεται στο επταγράμματο: Ἐπάκουσόν μου, κύριε, οὗ ἐστιν τὸ κρυπτὸν ὄνομα ἄρρητον, οὗ καὶ οἱ δαίμον[ες ἀκούοντες τὸ ὄνομα πτοοῦνται, οὗ ὁ ἥλιος Βααλ …..καὶ σελήνη ασενπεμφ Θωούθ …………. ὀφθαλμοί εἰσιν ἀκάματοι, λάμποντες ἐν ταῖς κόραις τῶν ἀνθρώπων, ᾧ οὐρανὸς μὲν κεφαλή ἐστι καὶ ἀὴρ σῶμα, γῆ δὲ πόδες, τὸ δὲ περί σε ὕδωρ, ὠκεανός. σὺ εἶ Ἀγαθὸς Δαίμων, ὁ κύριος, ὁ γεννῶν ἀγαθὰ καὶ τρέφων καὶ αὔξων τὴν οἰκουμένην γῆν σύμπασαν καὶ ἅπαντα τὸν κόσμον. σοῦ δὲ τὸ ἀέναο[ν κωμαστήριον, ἐν ᾧ καθίδρυταί σου τὸ ὄνομα τὸ ἑπταγράμματον πρὸς τὴν ἁρμονίαν τῶν ἑπτὰ φ[θόγγων ἐχόντων φωνὰς πρὸς τὰ εἴκοσι ὀκτὼ φῶτα τῆς σελήνης· αεηιουω αεηιουω αεηιουω αεηιουω οὗ αἱ ἀγαθαὶ ἀπόρροιαι τῶν ἀστέρων εἰσὶ δαίμονες καὶ Τύχαι καὶ Μοῖραι, ἐξ ὧν δίδοται πλοῦτος, τύχη, εὐγηρασία, ταφὴ ἀγαθή. σὺ δέ, κύριε τῆς ζωῆς, βασιλεύων τῆς ἄνω καὶ τῆς κάτω χώρας, οὗ ἡ δικαιοσύνη οὐκ ἀποκλείεται, οὗ αἱ Μοῦσαι ὑμνοῦσι τὸ ἔνδοξον ὄνομα, ὃν δορυφοροῦσιν οἱ η φύλακες Η, Ω, Χω, Χουχ, Νουν …., ὁ ἔχων τὴν ἄψευστον ἀλήθειαν· …… Σε καθένα γράμμα οι Κόπτες του 6ου αιώνα, αναγνώρισαν ένα Βασιλέα Άγγελο. Στο Α τον Μιχαήλ, την ειρήνη. Στο Ε τον Γαβριήλ, την χάρη. Στο Η τον Ραφαήλ, την δύναμη. Στο Ι τον Σουριήλ, τη θέληση. Στο Ο τον Ραγουήλ, την αλήθεια. Στο Υ τον Αναήλ, τη δόξα. Στο Ω το Σαραφουήλ, τη θεραπεία. Τα επτά φωνήεντα σχετίζονται με τους επτά πλανήτες και τις επτά ημέρες της εβδομάδας. Όσον αφορά τις πλανητικές δυνάμεις, στο Α βρίσκεται η Σελήνη, στο Ε ο Ερμής, στο Η η Αφροδίτη, στο Ι ο Ήλιος, στο Ο ο Άρης, στο Υ ο Δίας και στο Ω ο Κρόνος. Το επταγράμματο εμφανίζεται και στην Ελληνική και στην Κοπτική μαγεία, σε άμεση σχέση με το Θεό Ιαώ. Το γράμμα Ι είναι το μέσον του επταγράμματου και είναι ο Ήλιος, ο θεός του Φωτός. Το Α και το Ω είναι η αρχή και το τέλος του ονόματος. «Εγώ ειμί το Α και το Ω»! Είναι το εκδηλωμένο Σύμπαν – Ι, η περιστροφή του – Α και η ολοκλήρωσή του – Ω. Στο φυλαχτό είναι στο σύνολο 28 γράμματα, όσα και τα μονοπάτια της Σελήνης ως την ολοκλήρωσή του κύκλου της γύρω από το θείο Φως. Είναι όμως και οι Επτά Θείες Σφαίρες με τα δεκατρία επίπεδά τους όπως διαχέονται στον ενιαυτόν.